Åpenhetsloven

Informasjon om menneskerettigheter og arbeidsforhold

Fredriksborg er åpne om hvordan konsernet forebygger og håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. En redegjørelse for vårt arbeid med åpenhetsloven blir publisert her hvert år, før den 30 juni.

Fredriksborg AS følger opp Åpenhetsloven på vegne av alle selskapene i konsernet.
Vi ber om at eventuelle informasjonskrav sendes til e-post: aapenhetsloven@fredriksborg.no

Fredriksborg AS vil som hovedregel gi en tilbakemelding på informasjonskrav innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. I visse tilfeller kan behandlingstiden være inntil 2 måneder, jf Åpenhetsloven § 7. Informasjonssøker vil i så fall, innen 3 uker etter at informasjonskravet ble mottatt, bli orientert om forlengelsen og årsak til forlengelse, samt informasjon om når informasjonskravet kan forventes å bli besvart.

Vi gjør oppmerksom på at Åpenhetsloven § 6 åpner for at et informasjonskrav kan avslås blant annet dersom:

• kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder

• kravet er åpenbart urimelig

• den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold

• den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår

Et eventuelt avslag på et krav om informasjon vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i Åpenhetsloven § 7.